Medlemsvilkår

GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SPORTSENTER1 PR. 12.03.24

Disse generelle vilkårene gjelder for alle som har signert en medlemsavtale med et av SportSenter1 sine treningssentre

1.0 Medlemskontrakt i SportSenter1:

1.1 I det denne kontrakten er undertegnet godtar medlemmet til enhver tid å følge de gjeldende generelle vilkår som gjelder for alle SportSenter1 sine treningssentre. Det er kundens/medlemmets ansvar å oppdatere seg på hvilke generelle vilkår som gjelder til enhver tid. De generelle vilkårene følger norsk lov. Du kan alltid finne de gjeldende generelle vilkårene i resepsjonen og på vår hjemmeside.

2.0 Frysing og gratis trening:

2.1 Dersom det er undertegnet et gullmedlemskap har man mulighet til å fryse abonnementet fritt i 1 måned i året. Det forutsetter at det er sendt en skriftlig forespørsel senest siste dag i måneden, minimum 1 måned før den måneden man ønsker å fryse. Sølv og bronsemedlemmer har ikke anledning til å fryse abonnementet. Ved frysing av abonnementet blir bindingstiden forlenget i forhold til fryseperiode. Ved kampanjer med gratis trening forlenges bindingstiden i forhold til den perioden man trener gratis. Medlemmer som signerte sin avtale før 01.08.2018 beholder den opprinnelige avtalen.

3.0 SportSenter1:

3.1 Foretar adgangskontroll gjennom registrering av medlemskort i resepsjonen eller ved døgnåpen inngang.

3.2 Informasjon som vil bli lagret i SportSenter1s medlemsdatabase vil kun benyttes internt.

3.3 Står fritt til å vurdere resepsjonstid eller redusere tilbudet i forhold til bemanning ved helligdager og/eller offentlige fridager.

3.4 Har muligheten til å stanse driften av SportSenter1 for kortere eller lengre perioder av årsaker som ligger utenfor bedriftens kontroll.

3.5 Påtar seg ikke ansvaret i forhold til skader av personer eller tap av personlige eiendeler for medlemmet eller gjester av disse som oppholder seg i eller i tilknytning til SportSenter1s lokaler.

3.6 Er erstatningsansvarlig ved egen uaktsomhet.

3.7 Gir foresatte ansvaret for medbrakte barn med mindre barnet er plassert i organisert barnepark og personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Det er en forutsetning at foresatte til barnet påser at barnerommet er ryddet etter bruk. Barnerommet kan ikke benyttes dersom man ikke ønsker å rydde etter bruk.

3.8 Har 24-timers sikkerhetskameraer. Kameraene er i bruk for å ivareta kundens, personalets og treningssenterets sikkerhet, og blir utført i overenstemmelse med personopplysningsloven og datatilsynets retningslinjer.

3.9 Står fritt til å bytte utstyr uten at det innebærer noe grunnlag for oppsigelse.

4.0 Medlemmer forholder seg til:

4.1 Ved signering av kontrakt med 12 måneder binding, er det 12 bindende betalende måneder. Dersom medlemskapet midlertidig blir fryst, eller det er en kampanjeperiode med gratis trening ved innmelding, blir derfor bindingstiden automatisk forlenget i tilsvarende tid som frys/gratisperioden.

4.1.1 Alle medlemskap SportSenter1 tilbyr er løpende inntil oppsigelse finner sted. Dette gjelder medlemskap både med og uten 12 måneders binding.

4.2 Første betaling for treningsperiode er minimum fra den dato innmelding skjer og ut påfølgende hele måned. Deretter gjelder månedspris som står oppgitt i kontrakten, uavhengig av treningshyppighet. Betaling er den 20. i måneden for påfølgende måned, kvartal, halvår eller år. Det kan være unntak dersom man melder seg inn i forbindelse med en kampanje.

4.3 Manglende betaling/trekk som ikke er registrert i systemet vil føre til purring etter 20 dager. Adgangskortet blir sperret og man har ikke adgang til våre lokaler.

4.4 Man kan ikke avslutte medlemskapet før etter 12 betalende måneder (se pkt. 4.4.1), med mindre man har en avtale uten bindingstid (se pkt. 4.4.2).

4.4.1 Oppsigelse:

Alle medlemskap i SportSenter1 er løpende, både med og uten bindingstid. Medlemskapet kan ikke avsluttes før man har sendt skriftlig oppsigelse pr e-post til SportSenter1. Oppsigelser har aldri tilbakevirkende kraft, og er kun gyldig fra den dato SportSenter1 har mottatt fullverdig skriftlig oppsigelse pr e-post med den informasjon som er nødvendig for å kunne avslutte abonnementet. Dersom man sier opp under bindingstid, vil ikke oppsigelsen være gyldig. Siste betaling er den 20. i påfølgende måned etter oppsigelse er mottatt pr epost til SportSenter1. Medlemmet vil ikke få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening.

For medlemmer som har signert før 26.08.18, gjelder de vilkår som var gjeldende ved signering.

4.4.2 Unntak fra bindingstid: Dersom medlemmet ønsker å avbryte treningen på grunn av helsesituasjon, må medlemmet vise sykemeldingen fra lege. Det må fremkomme på sykemeldingen fra hvilken dato, og til hvilken dato medlemmet ikke kan tilpasse fysisk aktivitet. Hvis helsetilstanden ikke er vedvarende/kronisk, kan medlemskapet i en standard kontrakt fryses i forhold til hva som fremkommer i sykemeldingen. Medlemskapet kan ikke fryses i mer enn 3 måneder i året med dokumentasjon fra lege, og kun dersom helsetilstanden tilsier at at all fysisk aktivitet motstrider for god helse. Ved graviditet kan medlemskapet fryses i inntil 2 måneder. Dersom det er en vedvarende/kronisk sykdom hvor tilrettelagt trening ikke kan ha en positiv virkning på helsen, kan abonnementet avsluttes. Ved dokumentert kronisk helsetilstand, hvor sykemeldigen ikke har en stoppdato, kan avtalen sies opp også innenfor bindingstid på samme måte som i pkt. 4.4.1.

4.5 Adgangskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den kortet står registrert på. Korteier vil belastes 1000 kr dersom denne regelen blir brutt.

4.5.1 Det er ikke tillatt å ha med venner på prøvetime utenom betjente åpningstider. Korteier vil belastes 1000 kr dersom denne regelen blir brutt.

4.5.2 Uten 24 timers avtale, kan man ikke bruke sentret utenom resepsjonstid. Korteier vil belastes 1000 kr dersom denne regelen blir brutt.

4.5.3 Brudd på pkt. 4.5, 4.5.1 og 4.5.2 fører til at medlemmet som kortet står registrert på står ansvarlig for skade av personer, hærverk og tyveri som følge av dette. Medlemmet som kortet står registrert på belastes for evt. økonomisk tap som følge av brudd på pkt. 4.5, 4.5.1 og 4.5.2.

4.6 Alle som trener i SportSenter1 sine lokaler må følge medlemsvilkårene som er opprettet til det beste for våre kunder, ansatte og bedriften. Det er kundens ansvar å oppdatere seg på SportSenter1 sine medlemsvilkår. Vilkårene er tilgjengelig i resepsjonen og/eller på hjemmesiden. Vi vil ta kontakt med kunder som ikke følger våre regler.

4.6.1 Ved brudd på pkt. 4.5, 4.5.1, 4.5.2 og 4.6 har SportSenter1 rett til å sperre kortet til medlemmet og si opp avtalen med umiddelbar virkning.

4.7 Har medlemmet blitt avvist av sentret på grunn av reglementsbrudd i pkt. 4.5, 4.5.1, 4.5.2,4.6 og 4.6.1, må påfølgende trekk den 20. i måneden betales. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening.

4.8 Styret i SportSenter1 kan ende kontrakten og sperre kortet til medlemmet på dagen dersom han/hun bryter norsk lov og/eller kan påvirke virksomheten i negativ retning. Medlemmet vil motta en forklaring fra styret om hvorfor kortet er sperret og medlemskapet avsluttet, i tillegg til en henvisning til dette punktet i kontrakten. Påfølgende trekk den 20. i måneden må betales etter at kunden er utestengt. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening ved regelbrudd i dette punktet. Ved beviselig økonomisk tap der det er henvist til dette punktet, må kunden betale beløpet i sin helhet. For de som har blitt utvist fra senteret pga brudd på dette punktet, kan ikke trene på SportSenter1 igjen.

4.9 For barn under 14 år, har vi et barnerom til disposisjon. Barn fra 5-13 år kan oppholde seg der på eget ansvar - også utenom våre betjente barnepasstider, oppgitt nederst på vår nettside. For barn i alderen 0-4 år, er barnerommet disponibelt til våre oppgitte betjente tider.

5.0 Doping:

5.1 Dersom medlemmet på noen som helst måte er negativ til at vi er medlem i Antidoping Norge, vil vi følge prosedyrene som er forklart i pkt. 4.8. Som medlem av SportSenter1 tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk, besittelse og salg av doping bryter norsk lov og utgjør vesentlig mislighold av medlemsavtalen. SportSenter1 har rett til å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning og sperre kortet. Vi henviser til Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste. Påfølgende trekk den 20. i måneden må betales etter at kunden er utestengt. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening. Ved økonomisk tap må kunden betale beløpet i sin helhet.

6.0 Medlemskap i SportSenter1:

6.1 Medlemskap i SportSenter1 kan søkes av myndige personer som ikke har noe utestående fra tidligere medlemskap.

6.1.1 På SportSenter1 er det 16 års aldersgrense for trening i seksjon med vekter og styrkeapparater på egenhånd.

6.1.2 Det er 14 års aldergrense i cardioavdelingen og på saltimer med instruktør. Eventuelt kan man trene i styrkeseksjonen med PT eller fysioterapeut fra det året man fyller 14 år.

6.2 Etter at bindingstiden er utløpt, er avtalen løpende inntil medlemmet sender en skriftlig oppsigelse iht. pkt. 4.4.1. Avtaler uten bindingstid er alltid løpende inntil vi mottar oppsigelse.

6.3 Medlemmet kan i bindingstiden oppgradere medlemskapet sitt til sølv eller gull-medlemskap. Ved oppgradering binder kunden seg for 12 nye måneder.

6.4 SportSenter1 kan ikke garantere ledig plass på gruppetimer der tilgangen er begrenset.

6.5 Ved gratis veiledning og rådgivningstime må man forholde seg til gjeldende venteliste og SportSenter1 kan ikke garantere at man får veiledningen/rådgivningstimen før vi har kapasitet til det.

6.6 SportSenter1 har ingen myndighet til å aktivere avtalegiroer for medlemmene. Vi kan være behjelpelig med å sende inn søknad om automatisk trekk for kunden. Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bank for automatisk trekk. Vi gjør oppmerksom på at NETS kan bruke inntil 5 uker på å aktivere en avtalegiro. Derfor anbefaler vi alltid medlemmer å betale minimum for de 2 første månedene ved innmelding. Da unngår man unødvendige fakturaer med 65 kr ekstra i gebyr.

6.6.1 Dersom medlemmet ikke har en aktiv AvtaleGiro i sin bank, vil det sendes papirfaktura med et fakturagebyr på kr 65 per faktura.

6.6.2 Papirfaktura som sendes pr. post ved kjøp av varer og tjenester blir også ilagt fakturagebyr på kr 65.

6.7 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes først en påminnelse på sms, deretter inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan SportSenter1 kreve at medlemmet dekker omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling.

6.8 Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

6.9 HC garderobe/dusj/toalett er tilgjengelig kun for HC-medlemmer. HC medlemmer bruker dette lokalet som privat garderobe. HC garderobe/dusj/toalett er ikke tilgjengelig for andre medlemmer enn HC-medlemmer. HC-garderobe er kun tilgjengelig i resepsjonstid.

7.0 Medlemmets ansvar:

7.1 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med SportSenter1 sitt reglement når det gjelder sikkerhet og trivsel. Disse reglene er tilgjengelige på alle SportSenter1 sine informasjonsskjermer og/eller i resepsjonen.

7.2 Ikke bruke, oppbevare eller selge dopingpreparater i henhold til Antidoping Norge sin dopingliste iht pkt. 5.1. SportSenter1 vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. Legemiddelloven §24a, og slik bruk kan bli politianmeldt.

7.3 Informere SportSenter1 om endring i opplysninger for betaling av månedlige trekk, eller annet avtalt vederlag som f.eks. navn, adresse og telefonnummer.

7.4 Det forventes at man som medlem av SportSenter1 tar vare på personlig hygiene. Vi ønsker at våre medlemmer er nøye med daglig renslighet og kroppshygiene. Dette er for å opprettholde trivsel og godt treningsmiljø.

7.5 Kleskode og sko

Overdel: Nyvasket t-skjorte eller genser slik at mage, rygg, og området under armer blir dekket. 

Underdel: Treningsbukse/tights eller shorts. 

Sko: Det er ikke tillatt å trene i sko som har blitt brukt ute. Vi har egne skohyller for skoene man har på når man kommer inn resepsjonen. Alle ansatte i SportSenter1 skal påminne medlemmer som glemmer å ta av seg skoene man kommer inn i resepsjonen med. Det er kun tillatt med medbrakte rene innesko som er ment for trening. Dersom man ikke har med seg medbrakte rene innesko, kan vi tillate å trene i sokker, men anbefaler skotøy ment for innetrening.

Generellt: Det er ikke tillatt å trene i klær som forhindrer identifisering, bar overkropp, barbeint, jeans eller en bekledning som kan være støtende. Tøyet og skoene man benytter skal være ment for trening.

8.0 Personopplysninger og markedsføring:

8.1 Medlemmet samtykker i at SportSenter1 lagrer og bruker opplysninger om medlemmet og lagrer treningshistorikk. Medlemmet kan hente ut statistikk om ønskelig og kan også kreve dette slettet.

8.2 Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets samtykke, med mindre utleveringene er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

8.3 Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at SportSenter1 kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SportSenter1.

9.0 Angrerett:

9.1 Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi en skriftlig melding til SportSenter1 innen 14 dager etter inngåelse av medlemskapet, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor et SportSenter1 treningssenter. Avtaler som signeres i SportSenter1 sine lokaler er det ikke angrerett på.

10.0 Oppbevaring og ansvar ved skade og/eller tyveri:

10.1 Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må SportSenter1- medlemmer benytte skap med egen lås.

10.2 Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et SportSenter1-senter etter tidspunkt for resepsjonens stengetid, har SportSenter1 rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har SportSenter1 rett til å kaste disse.

10.3 SportSenter1 er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til et SportSenter1-senter, med unntak av tilfeller der SportSenter1 kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

11.0 Fritaksgrunner, lovvalg og tvist:

11.1 SportSenter1 er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor SportSenter1 sin kontroll og som SportSenter1 ikke kan forutse eller overvinne følgende av.

11.2 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

11.3 Tvister mellom medlemmet og SportSenter1 skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Follo tingrett som verneting.

12.0 Prisgaranti:

12.1 Ved gullmedlemsskap garanteres det at den månedlige prisen du får av oss ved innmelding aldri vil øke så lenge du er medlem. Selv om du er medlem i 30 år vil ikke medlemsprisen følge konsumprisindeks. Dette ekstraordinære tilbudet gjelder for våre private medlemmer. 

SportSenter1

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem